2021 metų ataskaitos projektas

 Skelbiame progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos projektą. Siūlymus siųsti iki 01.27 dienos.

 

 

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ „SAULĖS” PROGIMNAZIJOS

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 1. Vadovo žodis.

2021 metų pradžioje progimnazijoje mokėsi 390 mokinys, metų pabaigoje – 391 mokinių (194 mokiniai mokosi 1–4 klasėse, 197 mokiniai – 5–8 klasėse). 2020–2021 mokslo metais progimnazijoje buvo 18 klasių komplektų, nuo 2021 metų rugsėjo mėnesio – 18 klasių komplektų (1–4 klasių – 10; 5–8 klasių – 8 komplektai). Į progimnaziją ir iš jos pavėžėjami 106 mokiniai. Nemokamą maitinimą gauna 173 mokiniai. Mokosi 27 mokiniai, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Mokinių kaita progimnazijoje nedidelė: 2017–2018 mokslo metais mokėsi 420 mokinių; 2018–2019 mokslo metais – 399 mokiniai; 2019–2020 mokslo metais – 401 mokinys; 2020–2021 mokslo metais – 390 mokinių.

Planuojamas mokinių skaičius 2022 metų rugsėjo mėnesiui – 390 mokinių. Pagal turimus duomenis panašus mokinių skaičius progimnazijoje turėtų išsilaikyti iki 2025 metų.

Progimnazijos darbuotojai: 49 pedagoginiai darbuotojai, 25 aptarnaujančio personalo darbuotojai. Progimnazijoje patvirtinti 68,64 etato (40,39 etato pedagoginių darbuotojų, 28,25 etato aptarnaujančio personalo darbuotojų). Mokykloje pedagoginių darbuotojų padidėjimą lėmė ES projekto „Kokybės krepšelis“ gautos lėšos (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-888 „Dėl stiprią geros raiškos mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašo ir silpną geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašo patvirtinimo“ progimnazija įtraukta į stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašą).

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinis dėmesys progimnazijos veikloje buvo skiriamas ugdymo(si) kokybės gerinimui, pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, „Kokybės krepšelio“ lėšų įsisavinimui, saugios ir modernios aplinkos kūrimui. Modernizuoti visi progimnazijos 1–4 klasių kabinetai, sudarytos sąlygos mokinių aktyviam ir pasyviam poilsiui. Sutelkus bendruomenę, pasiekta 59,3 proc. ugydmo(si) kokybė (išsikeltas siekis buvo 55 proc. gerai ir labai gerai besimokančių mokinių). Mokyklos veiklas organizavo suburtos komandos, kuriose išryškėjo mokytojai lyderiai. Paruoštas progimnazijos veiklos tobulinimo planas, kuris suderintas su Nacionaline Švietimo agentūra ir Vilkaviškio rajono savivaldybe, parengtas 2022 metų veiklos planas, koreguotas 2021–2023 metų strateginis veiklos planas. Atnaujintos kompiuterizuotos darbo vietos mokytojams ir mokiniams.

2. Progimnazijos veiklos tikslų įgyvendinimas.

2.1. Ataskaitinio laikotarpio veiklos tikslai ir uždaviniai:

Progimnazija 2021–2023 metų strateginiame plane siekė įgyvendinti šiuos tikslus:

 1. Tobulinti pamokos kokybę, skirti dėmesį asmeninei mokinio ūgčiai ir mokinių aukštesniųjų gebėjimų ugdymui.
 2. Telkti progimnazijos bendruomenę saugios ir modernios aplinkos kūrimui, bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui bei atsakomybei už rezultatus.
 3. Tobulinti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą valdymą, sudarant sąlygas mokytojams nuolat tobulinti pedagogines, dalykines bei bendrąsias kompetencijas.

Atsižvelgiant į progimnazijos strateginio plano keliamus tikslus numatyti veiklos prioritetai:

 1. Pamokos kokybės geriniams. Nuolatinis mokinio asmeninės ūgties stebėjimas ir aukštesniųjų gebėjimų ugdymas kuriant iniciatyvią bendruomenę bei užtikrinant programų įvairovę ir modernią, mokiniams tinkamą edukacinę aplinką.
 2. Pažangaus, kokybiško valdymo diegimas, mokytojų kompetencijų tobulinimas, kūrybingumo išlaisvinimas, lyderystės skatinimas.
 3. Prevencinio darbo su mokiniais, tėvais (globėjais) tobulinimas. Tėvų įtraukimas į veiklas.

2021-aisiais metais keliami veiklos tikslai ir uždaviniai buvo:

1 tikslas: Tobulinti pamokos kokybę, skiriant didesnį dėmesį asmeninei mokinio ūgčiai ir mokinių aukštesniųjų gebėjimų ugdymui.

1 uždavinys: Gerinti pamokos kokybę, užtikrinant mokymosi įvairovę, plėtojant savivaldaus mokymosi galimybes.

2 uždavinys: Atpažinti ir ugdyti gabius mokinius per įvairias ugdomąsias veiklas, užtikrinti nuolatinę mokinių asmeninės ugdymosi pažangos stebėseną, kad kiekvienas mokinys pagal savo galimybes patirtų mokymosi sėkmę.

2 tikslas: Telkti progimnazijos bendruomenę saugios ir modernios aplinkos kūrimui ir atsakomybei už rezultatus.

1 uždavinys: Gerinti saugias poilsio zonas ir edukacines aplinkas vardan kiekvieno mokinio sėkmės.

2 uždavinys: Įtraukti tėvus į bendruomenės veiklas, nuosekliai vykdyti tėvų pedagoginį ir psichologinį švietimą.

2.2. Nusistatyti ataskaitinio laikotarpio veiklos vertinimo kriterijai:

Pagrindinis vertinimo kriterijus – mokinių ugdymo(si) kokybės rodiklis. Siekis – kokybės rodiklis 55 proc. ir 95 proc. mokymosi pažangumas, mokomosios bazės turtinimas ir atnaujinimas, pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas (numatyta, kad kiekvienas mokytojas ne mažiau 5 dienas per mokslo metus kels kvalifikaciją), 80 proc. mokytojų taikys įvairius inovatyvius mokymo metodus.

Išsikelti vertinimo kriterijai pasiekti sutelkus bendruomenę.

2.3.Veiklos rezultatų lyginamoji analizė.

Progimnazijos pedagogai vedė atviras pamokas ,,Kolega–kolegai“, kurių metu dalijosi gerąja pedagogine patirtimi, įgijo naujų kompetencijų, tapo atviresni naujovėms. Mokytojams sudarytos sąlygos taikyti inovatyvius mokymo metodus (100 proc. aprūpinus juos organizacine technika). Visose pradinio ugdymo klasėse, gamtos mokslų kabinetuose įrengtos interaktyvios lentos.

Progimnazijos administracija vykdė sistemingą mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, ūgties analizę ir pagalbos teikimo priežiūrą.

Progimnazijoje vyko įvairūs seminarai ir vebinarai pedagogams kontaktiniu ir nuotoliniu būdu: „Efektyvūs mokymosi metodai skatinantys motyvaciją“ – lektorės Alma Kernytė ir Neringa Grigorjeva; „Problemų sprendimu grįstas ugdymas“ – lektorės Alma Balnienė ir Renata Zakarienė.

Pedagogai dalyvavo nuotoliniuose seminaruose ir vebinaruose, įvairiuose mokymuose ir dalijosi savo žiniomis metodinėse grupėse. Visi progimnazijos pedagogai dalyvavo mokymuose „Office 365“ (nuotoliniu). Daugelis progimnazijos pedagogų dalyvavo konferencijose, kurios buvo organizuojamos nuotoliniu būdu. Metodinių grupių pirmininkai organizavo metodinių grupių veiklas tiek kontaktiniu būdu, tiek nuotoliniu būdu. Dirbant nuotoliniu būdu, mokytojai ne tik patys kūrė įvairias priemones, pateiktis, testus (EDUKA ir kt. platformos), bet ir savo patirtimi bei atradimais dalijosi su kolegomis (mokinių sudominimas virtualiomis aplinkomis).

2011-11-24 pravesta Metodinė diena Vilkaviškio rajono pradinių klasių mokytojams „Šiuolaikinė pamoka“.

Buvo organizuojamos apskritojo stalo diskusijos, mokytojai vieni kitus mokė dirbti su interaktyviomis lentomis, organizuota edukacinė išvyka į Klaipėdos Simono Dacho progimnaziją, kur buvo pasidalinta patirtimi, kaip išnaudojamas Kokybės krepšelis ugdymo modernizavimui. Mokytojams dalykininkams sudarytos sąlygos kelti kompetencijas Vilkaviškio ŠPT organizuojamuose seminaruose ir seminaruose Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre. Kiekvienas mokytojas kėlė kvalifikaciją kursuose, seminaruose (mažiausiai 5 kartus per metus). Taip suprantama ir įvertinama mokymosi visą gyvenimą svarba.

Lyginant trejų mokslo metų metinius mokinių pasiekimų rezultatus nustatyta, kad pažangumo ir kokybės rezultatai 2020–2021 mokslo metais gerėjo:

 

Klasių grupė

2018–2019 m. m.

2019–2020 m. m.

Pokytis

2020–2021 m. m .

Pokytis

1–4

98,40

97,81

+2,34

98,42

+0,61

5–8

97,25

89,56

+0,01

93,54

+3,98

1–8

97,99

93,69

+1,17

95,98

+2,29

 

Kokybė (gerai ir labai besimokančių mokinių skaičius procentais):

 

Klasių grupė

2018–2019 m. m.

2019–2020 m. m.

Pokytis

2020–2021 m. m .

Pokytis

1–4

64,03

66,22

+0,67

70,42

+4,20

5–8

38,83

47,37

+7,06

48,84

+1,47

1–8

51,34

56,80

+3,96

59,63

+2,83

 

 

 

 

Ugdymo(si) rezultatai pagerėjo 2020–2021 mokslo metais. Pasiektas tikslas, kad ugdymo(si) kokybė pagerėtų nuo 54 iki 55 procentų.

Daugelis pamokų 2021 metais buvo vedama nuotoliniu būdu. Pamokose mokytojai tinkamai išnaudojo ugdymo(si) įvairovę, diferencijavo ir individualizavo, konsultacinėse grupėse suasmenino ugdymą, panaudojo įvairias mokymo(si) aplinkas. Iš stebėtų pamokų konstatuojama, jog progimnazijoje mokiniams gerai sudaroma galimybė patirti įvairius mokymosi būdus ir formas, išbandyti įvairių rūšių užduotis.

Darbui su gabiais vaikais, mokinių aukštesniųjų gebėjimų ugdymui progimnazijoje buvo skiriamos konsultacinės valandos: 2–4 klasėse lietuvių kalbos ir matematikos mokomiesiems dalykams, o 5–8 klasėse – lietuvių kalbos, matematikos, gamtos ir socialinių mokslų mokomiesiems dalykams. „Kokybės krepšelio“ lėšos leido padidinti konsultacinių valandų skaičių 1–8 klasėse, įsteigta dienos mokykla 5–8 klasių mokiniams, nuo 2021-09-01 – 1 klasių mokiniams.

2021 metais progimnazijos veiklos plane buvo numatyta veikla – psichologinė pagalba mokiniams ir bendruomenei. Šiai veiklai buvo numatytos lėšos iš „Kokybės krepšelio“ skirto finansavimo. Progimnazija neturėjo psichologo, tačiau į skelbimus, jog reikalingas specialistas, per praėjusius metus niekas neatsiliepė. Specialistas pradėjo dirbti tik nuo 2021 metų rugsėjo 1 dienos. Ši veikla dėl pandemijos ir kitų objektyvių priežasčių nevyko. Reikalui esant, du kartus buvo kviečiamas specialistas iš Vilkaviškio PPT. Organizuota STEP programa 1–4 klasių mokinių tėvų grupei. Dėl pandemijos neįvyko numatyti kviestiniai seminarai mokinių tėvams (globėjams).

2021 metais progimnazijoje pagalba mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių, organizuota tinkamai. Mokykloje įvesti du papildomi mokytojo padėjėjo etatai. Dalis mokytojo padėjėjo etato buvo paskirta matematikos mokytojams, kurie vienas kitam padėjo pamokose dirbti su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Matematikos pamokose dirbo du specialistai, kas leido gana ženkliai pagerinti matematikos mokymosi rezultatus. Kiti trys progimnazijos mokytojų padėjėjai dirbo 1–8 klasėse. Matome, kad mokytojų padėjėjų poreikis augant mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, skaičiui yra neišvengiamas. 2022 metais planuosime, kad mokykloje dirbtų keturi mokytojų padėjėjai.

Neformalaus švietimo užsiėmimus lanko 86,1 proc. mokinių.

Progimnazijai suteiktas Olweus mokyklos vardas. Sertifikavimo patvirtinimas galioja 2020–2021 ir 2021–2022 mokslo metams.

Valdymas grindžiamas duomenų analize, įsivertinimo rezultatais.

Nuo 2019 m. gruodžio 27 d. mokykla gavo papildomą kokybės krepšelį mokinių pažangai stiprinti. „Kokybės krepšelio“ lėšos (100 965 EUR) bus įsisavinamos iki 2022 metų kovo mėnesio.

Progimnazija įsisavino gautą dotaciją „Erasmus+“ projektui įgyvendinti. 2021 metais įvykdytas trečiasis projekto etapas, kuris vyko progimnazijoje (projekte dalyvavo mokytojai ir mokiniai iš Turkijos, Kroatijos, Lenkijos, Rumunijos, Ispanijos mokyklų).

Progimnazijos tinklalapyje nuolat atnaujinama informacija apie progimnazijoje vykdomą veiklą.

Vykdomas individualus prevencinis darbas su mokinių tėvais / globėjais / rūpintojais, sprendžiant iškilusias problemas, teikiant socialinę ir / ar pedagoginę pagalbą, konsultuojant.

2.4. Asignavimo valdytojo veiklos rezultatai:

Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijoje 2021 metais patvirtintos 4 programos: 9.2.1.1. – mokinio krepšelio; 9.2.1.1. – savivaldybės funkcijų; 9.6.1.1. – savivaldybės funkcijų (papildomos švietimo paslaugos); 9.2.1.1. – biudžetinių įstaigų pajamos.

2021 metams buvo patvirtinta 966 700 EUR, iš jų mokinio krepšelis – 654 500 EUR, savivaldybės funkcijų – 286 000 EUR, savivaldybės funkcijų (pavėžėjimui) – 12 200 EUR, biudžeto pajamų – 14 000 EUR.

Gauta asignavimų:

 1. Mokinio krepšelio – 11 755 Eur,

1.1. Darbo užmokesčiui ir Sodrai – 11 300 EUR;

1.2. Už egzaminus – 455 EUR.

 1. Savivaldybės funkcijų – 30 900 EUR, t. sk.:

2.1. Darbo užmokesčiui – 24 400 EUR.

2.2. Komunalinėms išlaidoms – 6 500 EUR.

 1. Kitos dotacijos ir lėšos – 24 804 EUR, t. sk.:

3.1. Išeitinėms išmokoms – 762 EUR;

3.2. Mokytojo padėjėjo etatui finansuoti – 8 090 EUR,

3.3. Dėl COVID-19 ligos pandemijos padėti likviduoti mokymosi spragas mokiniams, patyrusiems mokymosi praradimus, tiesioginėms konsultacijoms – 6 471 EUR;

3.4. Darbo užmokesčiui ir Sodrai – 8 200 EUR,

3.5. Dėl COVID-19 ligos pandemijos patirtų išlaidų kompensavimui – 1 281 EUR.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokyklos asignavimų buvo iš viso –1 029 512 EUR, iš jų mokinio krepšelis – 666 255 EUR, savivaldybės funkcijų – 319 545 EUR, savivaldybės funkcijų (važiavimo keleiviniu transportu lengvatai ) – 9 555 EUR, biudžeto pajamų – 9 353 EUR, valstybės funkcijų – 24 804 EUR.

Savivaldybės funkcijų 2021 metų biudžete skirta: darbo užmokesčiui kitiems darbuotojams – 238 868 EUR, soc. draudimui – 4 184 EUR, darbdavio soc. parama – 1 944 EUR, sveikatos tikrinimas – 767 EUR, ryšiams – 457 EUR, transportui – 446 EUR, materialiojo turto paprastajam remontui – 8 087 EUR, kvalifikacijos kėlimui – 540 EUR, komunalinėms paslaugoms – 53 168 EUR (šildymas – 31 250,65 EUR, vanduo ir nuotekos – 1 285,42 EUR, šiukšlių išvežimas – 1 807,85 EUR, elektros energija – 18 824,08 EUR), informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui – 964 EUR, kitoms prekėms ir išlaidoms – 9 170 EUR, ilgalaikio turto įsigijimui (NT) – 950 EUR.

Važiavimo keleiviniu transportu lengvatai – 9 555 EUR.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likučio metų pradžiai ir metų pabaigai nebuvo.

 1. Kita informacija:

Progimnazijos švietimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklių

grupė

Rodikliai

Pasiekta

2019–2020

m. m.

Pasiekta

2020–2021

m. m.

Planuojama

2021–2022

m. m.

Švietimo kontekstas

Klasių skaičius

18

18

18

Ugdomų mokinių skaičius

401

391

390

Neformaliojo ugdymo veikla užsiimančių mokyklinio amžiaus (7–16 metų) vaikų skaičius

349

337

336

Nemokamai maitinamų vaikų

106

173

173

Pavežamų mokinių

92

105

106

Vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose

20

20

16

Nelankančių mokyklą besimokančių vaikų pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas skaičius

2

1

0

Specialiųjų poreikių vaikų / mokinių skaičius

28

28

27

Vaikų, kuriems skirtos minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės, skaičius

6

1

0

Mokinių skaičius, tenkantis vienam tinkamam mokytis kompiuteriui

2,69 (149)

2,6 (149)

2,5 (150)

Lėšų mokymo priemonėms ir vadovėliams pirkti suma, tenkanti vienam mokiniui (eurais)

20,61

22,25

22,47

Mokymosi patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui

27,17

27,2

28,2

 

Mokinių skaičius, tenkantis vienam pedagogo etatui

14,4

14,2

14,2

Vidutinis mokinių skaičius klasėje (grupėje)

 

Autorius:
Arvydas Judickas

Nepamirškite padėkoti autoriui