Ugdymas karjerai

Priemonės tikslui pasiekti

Veikla

Veiklos turinys

Data

Tikslinė grupė

Atsakingi asmenys

Numatomi rezultatai

Ugdymo karjerai plano rengimas.

Ugdymo karjerai darbo grupės susitarimai.

2021 birželis

Pedagoginiai darbuotojai

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, darbo grupės nariai

Bus aptartas ugdymo karjerai darbo planas, numatomos veiklos.

Mokinių ugdymo karjerai darbo grupės narių susirinkimai.

Darbo plano paruošimas mokslo metams.

Kartą per mokslo metus

Darbo grupės nariai

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, darbo grupės nariai

Koreguojamas ir tikslinamas, bei aptariamas darbo planas.

Dalykų mokytojų, klasių auklėtojų informavimas dėl ugdymo karjerai veiklos integravimo į dalykų ugdymo turinį, klasių valandėlių temas, neformalųjį švietimą.

Ugdymo karjerai integracija į formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Ilgalaikių darbo planų koregavimas.

2021 rugpjūtis

Klasių vadovai, dalykų mokytojai, neformaliojo švietimo mokytojai

Administracija

Pakoreguoti ilgalaikiai planai.

Duomenų banko kaupimas klasėse apie tėvų darbovietes, profesiją, galimybę apsilankyti jų darbovietėse.

Klasių vadovų darbas renkant informaciją apie tėvų darbovietes.

Per mokslo metus

Klasių vadovai, mokiniai

Klasių vadovai

Informacijos apie darbovietes kaupimas, informacijos apie tėvus savanorius, galinčius pristatyti savo specialybes parinkimas.

Dalykų mokytojų, klasių auklėtojų ugdymo karjerai veiklų organi-zavimas, koordi-navimas metodinė ir informacinė pagalba

Darbo grupės ugdymo karjerai susirinkimai konsultuojant mokytojus dėl veiklų planavimo.

Per mokslo metus

Pedagoginiai darbuotojai

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, darbo grupės nariai

Darbo planų koregavimas, pasitarimai apie organizuojamus renginius, jų planavimas.

Ugdymo karjerai integravimas į dalykų ugdymo turinį 5–8 klasėse.

Ilgalaikių planų koregavimas įtraukiant ugdymą karjerai į atskiras dalyko temas.

2021 rugpjūtis

Dalykų mokytojai

Administracija ir dalykų mokytojai

Ilgalaikiuose planuose numatomos konkrečios temos ugdymui karjerai.

Ugdymo karjerai integravimas į klasių valandėlių temas 1–8 klasėse.

Klasių vadovų darbo planavimas.

2021 rugpjūtis

Klasių vadovai ir klasių mokiniai

Klasių vadovai, administracija

Paruošti renginiai klasių valandėlių metu. Užpildomas dienynas apie renginius.

Socialinių įgūdžių ugdymas, integruojant ugdymo karjerai veiklas mokiniams.

Visuomenei naudingo darbo planavimas mokiniams.

2021 spalio ir gruodžio mėn.

Klasių vadovai

Socialinė pedagogė, klasių vadovai

Aptariamas ir organizuojamas visuomenei naudingas darbas.

8-ų klasių mokinių profesinių interesų tyrimas

Mokinių apklausos tyrimas.

2022 vasaris

8 klasių mokiniai

IT mokytoja, socialinė pedagogė, darbo grupė

Atliktas ir pristatytas 8 klasių mokinių tyrimas. Tyrimas pristatomas mokiniams.

Karjeros dienos: Savivaldos diena, skirta Mokytojo dienai; Projektas „Kaziuko mugė“; Projektas „Ekskursijų ir žygių diena“, skirtas karjeros planavimui, vykdomas mokinių tėvų (globėjų) darbovietėse ir kitose ugdymo netradicinėse aplinkose (muziejuose, parkuose, istorinio paveldo objektuose ir kt.).

Tradicinių renginių organizavimas progimnazijoje.

2021-10-05

2022-03-04

2022-06-20

Visa mokyklos bendruomenė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, klasių vadovai, dalykų mokytojai, tėvai, mokiniai

Netradicinio ugdymo dienos, kuriose bus skirtas dėmesys verslumo ugdymui.

1–8 klasių mokinių išvykos į įmones, įstaigas profesijų paži-nimo ir profesinio veiklinimo tikslais.

Edukacinių išvykų vykdymas.

Per mokslo metus

Klasių vadovai, mokiniai, tėvai

Klasių vadovai

Organizuojamos edukacinės išvykos.

5–8 klasių mokinių išvykos į miesto mokymosi įstaigas, PRC susipažinimo tikslais.

Mokinių supažindinimas su kitomis mokymo įstaigomis.

Per mokslo metus

Klasių vadovai, mokiniai, kitų mokymosi įmonių darbuotojai

Klasių vadovai

Organizuojamos edukacinės išvykos.

Susitikimai mokykloje su įvairių profesijų atstovais.

 Kitų mokymosi įstaigų specialistų kvietimas į progimnaziją.

2021 lapkritis

Mokyklos bendruomenė, kviestiniai svečiai

Administracija ir klasių vadovai

Vyks susitikimai su įvairių specialybių atstovais.

Individualus mokinių konsultavimas ugdymo karjerai klausimais.

Socialinio pedagogo individualus darbas su mokiniais.

Pagal poreikį.

Individualūs mokiniai

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, darbo grupė

Pravedami pokalbiai su individualiais mokiniais.

Informacinės, metodinės medžiagos, susijusios su karjeros ugdymu, kaupimas progimnazijos bibliotekoje.

Medžiagos apie įvairias profesijas kaupimas.

Per mokslo metus

Bibliotekos vadovai

Bibliotekininkės

Sukaupiama medžiaga ugdymui karjerai bus prieinama bibliotekoje.

Informacinės, metodinės medžiagos, susijusios su karjeros ugdymu, skelbimas ir priežiūra progimnazijos internetinėje svetainėje.

Ugdymo karjerai darbo skelbimas progimnazijos bendruomenei.

Per mokslo metus

Darbo grupė ir IT mokytoja, klasių vadovai

IT mokytoja ir darbo grupė

Veikla viešinama bendruomenei.

Mokinių ugdymo karjerai darbo grupės veiklos analizė.

Mokslo metų darbo aptarimas.

2022 gegužė m.

Darbo grupė, pedagoginiai darbuotojai

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, darbo grupė

Analizuotas vykdytas darbas, daromos išvados ir priimami sprendimai darbui tobulinti, numatomos darbo gairės kitiems mokslo metams.

Atnaujinta: 2024-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50