Filosofija, misija, vizija

Filosofija

Mokomės gyventi tarp žmonių, mokomės, kad gyventume.

Vizija

Mokykla siekia tapti: moderni, aukštos kultūros, apsirūpinusi moderniomis technologijomis, atvira, dinamiška, tolerantiška, klojanti pamatus visuomenei, gebančiai darniai gyventi sparčiai kintančioje aplinkoje.

Misija

Realizuoti valstybinius standartus atitinkantį ugdymo turinį, suteikiant sąlygas įgyti pradinį išsilavinimą ir baigti pagrindinio ugdymo pirmąją dalį mokiniams, gyvenantiems mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.

Sudaryti galimybes integruotai mokytis specialiųjų poreikių mokiniams.

Teikti kokybiškas žinias, derinant tradicinius ir inovacinius mokymo metodus, formuoti gerus mokinių gebėjimus, užtikrinant vaiko ateities perspektyvą.

Užtikrinti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką.

Visiems ugdytiniams ir darbuotojams garantuoti lygias galimybes.
Filosofija

Mokyklos filosofija – rekonstrukcinė ( kaitos ) filosofija – mokomės gyventi tarp žmonių, mokomės, kad gyventume.

Išanalizavus mokyklos veiklos kokybės nustatymo medžiagą, galima teigti, kad mokykloje:
- būtina tobulinti ugdymo procesą: pamokose daugiau naudoti aktyvius mokymo metodus, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir gebėjimus, individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį, ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją. 
- reikia stebėti, analizuoti ir vertinti ugdomąją veiklą.
- modernizuoti ir stiprinti materialinę bazę.
- tęsti ir puoselėti progimnazijos tradicijas, į veiklą įtraukiant kuo daugiau bendruomenės narių.
- nuolat skleisti informaciją apie progimnazijoje vykstančią veiklą.
- visokeriopai gerinti prevencinę veiklą.
- numatyti lėšų naudojimo prioritetus.
 

MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PRIORITETAI

Mokymo priemonėms:

 • mokymo priemonėms ir vadovėliams ne mažiau kaip 75 % numatytų lėšų.

Mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam informavimui:

 • ne mažiau kaip 90% numatytų lėšų.

Mokytojų kvalifikacijai kelti:

 • visas numatytas lėšas.

IKT :

 • ne mažiau kaip 90% numatytų lėšų.

Kitos:

 • siekiant taupyti mokinio krepšelio lėšas, išlaikyti tinkamą mokinių skaičių klasėse, numatyti lėšų rezervą pasinaudojant ugdymo plano teikiamomis galimybėmis.


2020 - 2021 mokslo metais Mokinio krepšelio lėšų panaudojimo prioritetai: 

1. Reikiamų vadovėlių ir grožinės literatūros įsigijimas.

2. Edukacinių aplinkų turtinimas.

3. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas.

4. Naujos modernios mokomosios programinės įrangos įsigijimas.

5. Tėvų pedagoginis švietimas.

2020-2021 mokslo  metams progimnazijos veiklai keliami tikslai ir uždaviniai:

2020-2021 m.m.  progimnazijos veiklos tikslai ir uždaviniai:

1. Tikslas: Tobulinti pamokos kokybę, skiriant didesnį dėmesį asmeninei mokinio ūgčiai ir mokinių aukštesniųjų gebėjimų ugdymui.

Uždaviniai:

1. Gerinti pamokos vadybą, užtikrinant mokymosi įvairovę, plėtojant savivaldaus mokymosi galimybes.

2. Atpažinti ir ugdyti gabius mokinius per įvairias ugdomąsias veiklas, užtikrinti nuolatinę mokinių asmeninės ugdymosi pažangos stebėseną, kad kiekvienas mokinys pagal savo galimybes patirtų mokymosi sėkmę.

2. Tikslas: Telkti progimnazijos bendruomenę saugios ir modernios aplinkos kūrimui ir atsakomybei už rezultatus.

Uždaviniai:

1. Saugių poilsio zonų ir edukacinės aplinkos gerinimas vardan kiekvieno mokinio sėkmės.

2. Tėvų įtraukimas į bendruomenės veiklas, nuoseklus tėvų pedagoginis ir psichologinis švietimas.

2019-2020 mokslo metams metams Kybartų „Saulės“ progimnazijos bendruomenė kelia šiuos tikslus ir uždavinius:

1. Tikslas: Tobulinti pamokos kokybę, skiriant didesnį dėmesį asmeninei mokinio ūgčiai ir mokinių aukštesniųjų gebėjimų ugdymui.

2. Tikslas: Telkti progimnazijos bendruomenę saugios ir modernios aplinkos kūrimui ir atsakomybei už rezultatus.

     Uždaviniai 2019-2020 mokslo metams:

ž1. Tobulinant pamokos kokybę ir stiprinant pagalbą mokiniui siekiant geresnių ugdymo (si) rezultatų per patirties sklaidą.

ž2. Atpažinti ir ugdyti gabius mokinius per įvairias ugdomąsias veiklas, užtikrinti nuolatinę mokinių asmeninės ugdymosi pažangos stebėseną, kad kiekvienas mokinys pagal savo galimybes patirtų mokymosi sėkmę.

ž3. Saugių poilsio zonų ir edukacinės aplinkos gerinimas vardan kiekvieno mokinio sėkmės.

ž4. Tėvų įtraukimas į bendruomenės veiklas, nuoseklus tėvų pedagoginis ir psichologinis švietimas.

2018-2020 METŲ STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

TIKSLAI:

 1. Užtikrinti kokybišką ugdymą (si) ir tinkamą, modernią ugdymo aplinką.
 2. Įdiegti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą valdymą sudarant sąlygas mokytojams nuolat tobulinti pedagogines, dalykines bei bendrąsias kompetencijas.
 3. Sveikatingumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas.

UŽDAVINIAI:

1. Ugdymo (si) tobulinimas ir modernizavimas.

2. Pagalbos mokiniui tobulinimas, lygių galimybių užtikrinimas.

3. Tobulinti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą valdymą didinant mokytojų, mokinių ir jų tėvų (globėjų) atsakomybę už pasiektus rezultatus.

4. Pedagoginės kompetencijos tobulinimas ir bendrųjų kompetencijų plėtojimas.

5. Sėkmingas bendruomenės narių dvasinės, fizinės ir psichinės sveikatos ugdymas įtraukiant visas savivaldos institucijas į progimnazijos perspektyvos kūrimą.

6. Progimnazijos tradicijų puoselėjimas, įsitraukimas į rajono, miesto, regiono kontekstą.

 

2018 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI

1. Ugdymo (osi) kokybė ir veiksmingumas.

2. Saugi, moderni, partneryste grįsta ugdymo (osi) aplinka.

Atnaujinta: 2024-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50