Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisiją sudaro

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigos mokykloje Pareigos komisijoje
1. Gintaras Vencius Direktoriaus pavaduotojas ugdymui pirmininkė
2. Daiva Leonavičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pirmininko pavaduotoja
3. Ingrida Linkevičienė Socialinė pedagogė  koordinatorė
4. Rasa Stumbrienė Visuomenės sveikatos specialistė  koordinatorė
5. Loreta Vasiliauskienė Psichologė koordinatorė
6. Jolita Dabrišienė Vyresnioji logopedė (specialioji pedagogė)  narė
7. Inga Vaitkevičienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė narė
8. Laima Kriščiūnienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė narė
9. Kęstutis Rakauskas Matematikos vyresnysis mokytojas narė
10. Asta Pasaulytė Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja  narė
11. Agnė Brovkaitė Mokinių tėvų komiteto pirmininkė narė
12. Gitana Literskytė-Katkevičienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė  sekretorė

VGK vykdo šias funkcijas:

 • remdamasi turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka progimnazijos mokymosi aplinkos, jos saugumo, bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę;
 • rūpinasi pozityvaus progimnazijos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus progimnazijos vadovui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų;
 • organizuoja bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse dirbantiems mokytojams;
 • gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo (si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
 • karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, (toliau – ypatingos aplinkybės) laikotarpiu Komija funkcijas (išskyrus Aprašo 11.4 papunktyje nurodytą funkciją) gali vykdyti nuotoliniu būdu. Pasibaigus ypatingų aplinkybių laikotarpiui, prioritetas teikiamas Aprašo 11.4. papunktyje nurodytos funkcijos vykdymui
 • organizuoja ir koordinuoja mokymo (si) / ugdymo (si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;
 • organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą;
 • kartu su klasių vadovais pagal poreikį konsultuoja baigiamosios klasės mokinį, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, dėl jo tolesnio mokymosi (galias atitinkančios mokymosi programos parinkimo, mokymosi įstaigos parinkimo) ir pagal galimybes užtikrina sklandų palydėjimą / perėjimą į kitą mokymosi įstaigą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, teikia siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo;
 • pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo (si) procesą ir organizuoja vaikui reikalingos mokymo (si) / ugdymo (si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą;
 • įvykus krizei, t. y. netikėtam ir / ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę progimnazijos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones;
 • bendradarbiauja su progimnazijos savivaldos institucijomis, savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugą savivaldybėje užtikrinančia institucija, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis;
 • atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023-2024 m. m. 2023-09-25 21:32:38 443.51 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2020-2021 2023-09-25 21:32:38 260.46 KB
Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas 2023-09-25 21:32:38 32.05 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018–2019 m.m. 2023-09-25 21:32:38 32 KB
 

Atnaujinta: 2024-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.05 – 12.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50