Priėmimas į progimnaziją

Į Kybartų 'Saulės' progimnaziją priimami mokiniai iš šių vietovių:

Kybartų miestas, Daugėlaičių k., Kybeikių k., Bajorų k., Kybartų k., Šikšnių k., Matlaukio k., Kurpikų k., Varpučių k., Vilkupių k., Peletrūnų k., Prapuolenių k., Žagrėnų k., Paražnių k., Stanaičių k.
Lauckaimio k.; Medininkų k.; Miestlaukio k.; Molinių k.; Sakalupio l.; Skardupių k.; Stulgelių k

Esant laisvoms vietoms klasėse, priimami mokiniai ir iš kitų vietovių pagal tėvų pageidavimą.

 Adaptacinis laikoatrpis naujai atvykstantiems, iš užsienio atvykstantiems, pirmokams ir penktokams

 1. 1 ir 5 klasių mokiniams – vieno mėnesio.
 2.  Naujai atvykusiems į progimnaziją iš kitų Lietuvos mokyklų – dviejų savaičių.
 3. Atvykusiems iš užsienio – ne mažiau kaip vieno mėnesio, reikalui esant, pratęsiant adaptacinio laikotarpio trukmę.
 4.  Adaptaciniu laikotarpiu nevertinami:
  1. 1. 1 ir 5 klasių mokinių pasiekimai -  nepatenkinamais vertinimais;
  2. 2.  mokinių, atvykusių ir užsienio, pasiekimai – pažymiais. 
 5. Siekiant, kad mokiniai sėkmingai adaptuotųsi, teikiama mokytojų ir klasės auklėtojo, mokinių savanorių pagalba, progimnazijos švietimo pagalbos specialistų parama ir konsultacijos.

 Iš užsienio atvykstantiems mokiniams:

Iš užsienio atvykęs asmuo, asmuo, Lietuvoje baigęs užsienio valstybės arba tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programą ar tam tikrą jos dalį arba vidurinio ugdymo programos dalį, priimamas mokytis bendra tvarka. Mokykla pagal turimą informaciją (pateiktus asmens patirtį ir pasiekimus įrodančius dokumentus, atsižvelgusi į jo amžių, pokalbius su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), jei asmuo yra nepilnametis), priima asmenį mokytis į klasę, kurioje mokosi jo bendraamžiai, arba (ir) į išlyginamąją klasę (grupę). Suaugę asmenys gali būti priimami mokytis į klasę, kurioje mokomasi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, arba (ir) į išlyginamąją klasę (grupę).

Jei iš pateiktų asmens mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų, pokalbių ir kitų duomenų paaiškėja, kad asmens pasiekimai aukštesni arba žemesni, nei numatyti ugdymo programoje, pagal kurią mokosi jo bendraamžiai, asmuo turi teisę mokytis atitinkamai aukštesnėje klasėje arba klase žemiau. Jei mokinys yra nepilnametis, mokykla sprendimą turi suderinti su jo tėvais (globėjais, rūpintojais).“

Atnaujinta: 2024-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50