Projektas "Kokybės krepšelis"

Progimnazijoje startavo ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1.-ESFA-V-719-01-0001 "KOKYBĖS KREPŠELIS"

Projektui įgyvendinti paruoštas Vilkaviškio r. Kybartų "Saulės" progimnazijos veiklos tobulinimo planas.

Veiklos planas suderintas su Nacionaline Švietimo Agentūra, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija.

Progimnazijos rodikliai ir  vertinimas:

Remiantis NMVA progimnazijoje vykdyto išorės vertinimo 2018-04-09/13 dienomis ataskaita (2018-05-18, Nr.A-53, Vilnius) Kybartų „Saulės“ progimnazijos veiklos kokybės teminio vertinimo rodiklių vertinimai:

1. Rezultatai progimnazijoje geri (3 lygis):

1.1. Mokyklos pasiekimai ir pažanga vertinami gerai (3 lygis).

2. Ugdymasis ir mokinių patirtys.:

2.1. Ugdymosi organizavimas tinkamas (3 lygis);

Ugdymo (si) įvairovė yra vidutiniška (2 lygis) ir išskirta kaip tobulintinas mokyklos veiklos aspektas. yra potencialus.

3. Lyderystė ir vadyba:

3.1. Progimnazijos perspektyva ir bendruomenės susitarimai paveikūs (3 lygis), o optimalus išteklių paskirstymas vertinamas labai gerai (4 lygis) ir yra stiprusis progimnazijos veiklos aspektas;

 1. Lyderystė progimnazijoje paveiki (3 lygis) ir tai yra stiprusis progimnazijos veiklos aspektas;

3.3. Mokyklos savivalda. Progimnazijos savivalda vertinama gerai (3 lygis);

    3.4. Veikimas kartu progimnazijoje yra tinkamas (3 lygis). Mokymasis ir veikimas komandomis yra tinkamas (3 lygis);

    3.5. Bendradarbiavimas su tėvais globėjais yra patenkinamas (2 lygis).

    3.6. Mokyklos tinklaveika yra potenciali (3 lygis). Mokyklos tinklaveika yra potenciali ir prasminga ir tai yra vienas stipriųjų mokyklos veiklos aspektų;

3.7. Kompetencija potenciali (3 lygis);

3.8. Nuolatinis profesinis tobulėjimas geras (3 lygis).

 1. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PRIORITETAI DIEGIANT KOKYBĖS KREPŠELĮ:

 

 1. Siekti mokinių ugdymo (si) kokybės, orientuotos į mokinio ugdymosi ūgtį telkiant progimnazijos bendruomenę atsakomybei už pasiekiamus rezultatus.
 2. Palaikyti modernią ir saugią ugdymo (si) aplinką, plėtoti ugdymo aplinkų modernizavimą, tobulinant mokytojų profesines kompetencijas ir gerinant mokinių ugdymosi motyvaciją.

 

 1. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS TIKSLAMS PASIEKTI.

 

1. Tikslas: Tobulinti pamokos kokybę, skiriant didesnį dėmesį asmeninei mokinio ūgčiai ir mokinių aukštesniųjų gebėjimų ugdymui.

Uždaviniai:

1. Gerinti pamokos vadybą, užtikrinant mokymosi įvairovę, plėtojant savivaldaus mokymosi galimybes.

2. Atpažinti ir ugdyti gabius mokinius per įvairias ugdomąsias veiklas, užtikrinti nuolatinę mokinių asmeninės ugdymosi pažangos stebėseną, kad kiekvienas mokinys pagal savo galimybes patirtų mokymosi sėkmę.

          2. Tikslas: Telkti progimnazijos bendruomenę saugios ir modernios aplinkos kūrimui ir atsakomybei už rezultatus.

Uždaviniai:

1. Saugių poilsio zonų ir edukacinės aplinkos gerinimas vardan kiekvieno mokinio sėkmės.

2. Tėvų įtraukimas į bendruomenės veiklas, nuoseklus tėvų pedagoginis ir psichologinis švietimas.

Stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašas

 1. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija;
 2. Anykščių Jono Biliūno gimnazija;
 3. Ignalinos gimnazija;
 4. Jonavos r. Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras;
 5. Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla;
 6. Kauno Suzukio pradinė mokykla;
 7. Kauno Simono Daukanto progimnazija;
 8. Kauno Milikonių progimnazija;
 9. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija;
 10. Klaipėdos Gildijos pradinė mokykla;
 11. Klaipėdos „Versmės“ progimnazija;
 12. Klaipėdos Simono Dacho progimnazija;
 13. Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija;
 14. Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija;
 15. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija;
 16. Panevėžio „Vyturio“ progimnazija;
 17. Panevėžio Rožyno progimnazija;
 18. Panevėžio r. Velžio gimnazija;
 19. Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija;
 20. Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija;
 21. Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija;
 22. Šiaulių Dainų progimnazija;
 23. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija;
 24. Šiaulių „Romuvos" gimnazija;
 25. Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla;
 26. Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla;
 27. Telšių Žemaitės gimnazija;
 28. Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazija;
 29. Vilniaus darželis - mokykla „Vaivorykštė“;
 30. Vilniaus Simono Daukanto gimnazija.

Veiklos plano įgyvendinimas 2019-2020 mokslo metais

2020-01-03 vyko diskusija Metodinėje Taryboje "Kaip sustiprinti mokinių socialumą pamokose, būdai ir metodai".

Mokytojai dalijosi patirtimi, diskutavo apie darbo metodus kaip mokinius skatinti skaityti, kaip lavinti skaitymo įgūdžius.

Patirtimi dalijosi lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Gitana Literskytė-Katkevičienė.

Kaip išnaudoti skaitmenines technologijas pradinėse klasėse patirtimi dalijosi pradinių klasių vyr. mokytoja Inga Vaitkevičienė.

Anglų kalbos vyr. mokytoja Neringa Kastanavičienė visų dalykų mokytojams demonstravo kaip išnaudoti skaitmenines technologija skatinant mokinius mokytis virtualioje aplinkoje.

2020 metų sausio mėnesį progimnazijoje pilnai įrengta Dailės studija.

Tai sąlygų gerinimas mokinių kūrybiškumo ugdymui. Darbas dailės studijoje:

Mokinių darbais puošiasi mokyklos erdvės.

Projektas "Kolega kolegai"

Vasario mėnesį 2 klasių, anglų kalbos, matematikos, gamtos mokslų mokytojai vedė atviras pamokas. Pamokas stebėjo administracijos atstovai ir dalykų mokytojai.

Stebėjimo tikslas - pasidalinti gerąja patirtimi kaip pamokose organizuoti vertinimą ir mokinių įsivertinimą, kaip išnaudoti turimą kabinete aplinką.

Pradinių klasių mokytojos dalijosi patirtimi kaip dirbti su inteaktyvia lenta. Mokytoja O.Kriaučiūnienė pradinių klasių mokytojoms, kurių kabinetuose bus įrengtos interaktyvios lentos, demonstravo darbo su lenta  galimybes.

Antrų klasių mokytojos dalinasi patirtimi kaip išnaudoti interaktyvias aplinkas.

"Išgirskime vieni kitus" - bendras 7 klasių mokinių tėvų, mokytojų ir mokinių susirinkimas- diskusija apie mokymosi rezultatus, kaip juos pagerinti.

Knygų skaitymas kartu su tėvais 2 klasėse.

Apskritojo stalo diskusijos "Inovatyvūs ugdymo metodai", Kaip sekasi išnaudoti vietualias aplinkas ir kaip sudominti mokinius dirbti virtualioje aplinkoje.

Turtinamos edukacinės aplinkos progimnazijoje. Įrengtos poilsio zonos priestato 2 ir 3 aukštuose.

Pedagogų kolektyvas viešėjo Alytaus A.Ramanausko - Vanago gimnazijoje, kurios sėkmė „Laboratorijų panaudojimas gamtos mokslų tyriminiam mokinių darbui“.

Pasidalinta gerąja patirtimi.

Bendradarbiavimas su tėvais. Nuotaikingai tėvai pasitinka mokytojus benrdam pokalbiui.

Atnaujinama moraliai pasenusi kompiuterinė technika. Įrengta 15 atnaujintų darbo vietų.

2021 rugsėjo 21 dieną progimnazijoje vyko sporto diena. Joje smiginio, šaškių ir futbolo rungtyse susitiko mokinių ir jų tėvų komandos.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50