Mokytojų taryba

Mokytojų taryba 2021-2022 m. m.

Mokytojų taryba sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybos funkcijos:

 • aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarsto mokinių ugdymo ir ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
 • diskutuoja dėl mokyklos veiklos programos, strateginio plano, aptaria ugdymo planų, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo ir ugdymo(osi) pasiekimų klausimus;
 • aptaria ir tvirtina mokinių pasiekimų pažangos vertinimą mokykloje;
 • nagrinėja ir priima sprendimus mokyklos lankymo klausimais;
 • aptaria mokyklos darbo taisykles ir teikia siūlymus dėl jų pakeitimų, papildymų;
 • renka atstovus į progimnazijos tarybą;
 • teikia siūlymus progimnazijos tarybai dėl veiklos gerinimo;
 • aptaria ir tvirtina mokinių kėlimo ar nekėlimo į aukštesnę klasę taisykles;
 • nustato ir tvirtina papildomų darbų skyrimo grafikus nepažangiems mokiniams;
 • renka atstovus į progimnazijos metodinę tarybą, spec.ugdymo komisiją, vaiko gerovės komisiją, atestacijos komisiją;
 • aptaria naujausius Švietimo ir mokslo ministerijos, Vilkaviškio rajono savivaldybės, kitų institucijų teisės aktus, ir teikia siūlymus kaip juos įgyvendinti gerinant progimnazijos veiklą;
 • dalyvauja progimnazijos bendruomenės gyvenime;
 • priima sprendimus dėl tėvų susirinkimų organizavimo;
 • teikia siūlymus progimnazijos strateginiam planui, metinei veiklos programai, reikalui esant, jį koreguoja, papildo. Tvirtina progimnazijos veiklos planus, metų prioritetus, tikslus ir uždavinius;
 • aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio klausimus;
 • tvirtina mokyklos giluminio ir plačiojo įsivertinimo rezultatus;
 • dalyvauja progimnazijos įsivertinimo procese;
 • aptaria ir tvirtina mokinių mokymosi krūvio optimizavimo tvarką;
 • inicijuoja pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo renginius, seminarus, paskaitas;
 • pritaria metinėms progimnazijos direktoriaus, progimnazijos tarybos, psichologo ar kitų progimnazijos savivaldos institucijų ataskaitoms.

 

Atnaujinta: 2024-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50