Ugdymo(si) pasiekimai 2018-2019 m.m.

2018-2019 mokslo metus progimnazijoje pradėjo 399 mokiniai 18 komplektų, iš jų: pradinių klasių – 10 komplektų – 188 mokiniai, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies – 8 komplektuose – 211 mokinių.

Didelis dėmesys, įgyvendinant ugdymo planą, buvo skiriamas asmeninei mokinio ūgčiai, mokymosi rezultatų pokyčio pamatavimui. Pradinių klasių mokytojos pildė rezultatų suvestines, jas analizavo su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais), stebėjo kiekvieno mokinio ugdymosi ūgtį. 5–8 klasių mokiniai pildė asmens pažangos (lūkesčių ir rezultatų) bei refleksijos lenteles, pasiekimus aptarė su dalykų mokytojais, klasių auklėtojais, tėvais (globėjais, rūpintojais). Patys mokiniai, dalykų mokytojai ir klasių auklėtojai matavo ugdymosi ūgtį (buvo lyginami trimestrų rezultatai). Mokinių pažangos rodikliai aptarti Mokytojų tarybos posėdžiuose.

Siekiant, kad mokinių pasiekimų galutiniai vertinimai būtų kuo geresni, buvo vedami ir aptariami signalinių trimestrų rezultatai su mokiniais, jų tėvais bei dalykų mokytojais. Taip pat  blogai besimokančių mokinių tėvai buvo kviečiami į pokalbius su administracija, siekiant geresnio rezultato.

Lyginant dviejų mokslo metų metinius  mokinių pasiekimų rezultatus nustatyta, kad pažangumo ir kokybės rezultatai 2018-2019 m.m. pagerėjo:

Klasė

Pažangumas (proc.)

 

Kokybė (proc.)

 

 

2017-2018 m.m.

2018-2019 m.m.

Pokytis

2017-2018 m.m.

2018-2019 m.m.

 

Pokytis

 

1-4

96,06

98,40

+ 2,34

64,03

64,70

+ 0,67

5-8

97,57

97,58

+ 0,01

38,83

45,89

+ 7,06

1-8

96,82

97,99

+ 1,17

51,34

55,30

+ 3,96

vykdyta daug įvairių trumpalaikių ir ilgalaikių projektų, kurie skatino mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą, ugdė  gebėjimą dirbti komandoje, skatino mokinių kūrybiškumą, gerino ir populiarino mokinių skaitymą ir raštingumą.

2018-2019 m.m. progimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo tarptautiniuose projektuose ,,Kalbų kengūra“,  ,,Olympis“,  ,,eTwinning‘‘; vertimų  ir iliustracijų konkurse ,,Tavo Žvilgsnis 2019“, ,,Lietuvos istorijos žinovas“. Respublikiniame konkurse „STEAM virusas“ iškovota I vieta. 5-8  klasių mokinių respublikiniame laiško konkurse  užimta III vieta,epistolinio laiško konkurse ,,Parašyk laišką apie didvyrį “II –ajame  ture laimėta III vieta. Meninio skaitymo konkurse „Tėvynei iš vaiko širdelės“ Vilkaviškyje antros klasės mokinys tapo laureatu 1-2 klasių tarpe.Rajoniniame anglų kalbos konkurse „A Spelling day“ laimėtos dvi I vietos, dvi II vietos ir dvi III vietos, Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų  8 klasių mokinių anglų kalbos viktorinoje ,,Mes-europiečiai“ iškovota I vieta. Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 6-9 klasių geografijos olimpiadoje ,,Dėlionė“  aštuntų klasių tarpe III vieta. Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokinių istorijos olimpiadoje „Žinočius“ laimėta viena I  vieta,  trys II vietos ir dvi III vietos. Vilkaviškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių fizikos čempionate  – iškovota II ir dvi III vietos. Lietuvos mokinių technologijos olimpiados II etape tekstilės programoje laimėjta II vieta, o konstrukcinių medžiagų programoje laimėta III vieta. Lietuvos mokinių liaudies dailės konkurse “Sidabro vainikėlis” laimėta II vieta. Vilkaviškio dekanato mokinių giesmių konkurso ,,Cantate Dominum Canticum Novum“  laureatai.Progimnazijos  komanda Lietuvos zoninėse mokyklų žaidynėse- estafetėse „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ laimėjo III vietą. Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų žaidynių mokinių (gim. 2008 m. ir jaunesnių) šaškių varžybos. 1-4 kl.- I vieta. 5-8 kl- II ir III vietos. Vilkaviškio rajono savivaldybės mokinių mokyklų žaidynių orientavimosi sporto varžybose mergaičių komanda laimėjo I vietą. Tarptautiniame R. Karkai atminti futbolo turnyre komanda laimėjo II vietą. Vilkaviškio rajono savivaldybės mokinių žaidynių kvadrato (gim. 2006 m. ir jaunesnių) varžybose  mergaičių ir berniukų komandos  laimėjo II vietą.

Teigiamos įtakos pradinių klasių mokinių užimtumui, socialumui ir ugdymosi rezultatams turėjo gerai organizuota pailgintos darbo dienos grupės veikla.

2018 m. balandžio–gegužės mėnesį antrųjų, ketvirtųjų, šeštųjų klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP). Aštuntų klasių mokiniai dalyvavo bandomajame elektroniniame nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime( eNMPP) atliko Nacionalinio egzaminų centro parengtus standartizuotus testus. Tai sudarė sąlygas progimnazijos mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą mokymosi pasiekimams, ugdymo(si) kokybei ir pamokos vadybai gerinti. Su apibendrintais testų rezultatais buvo supažindinti visi mokytojai, o su individualiais kiekvieno mokinio testavimo rezultatais – mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), testuojamųjų dalykų mokytojai bei klasių auklėtojai. Testų rezultatai aptarti metodinių grupių pasitarimuose ir administracijos posėdžiuose. Analizuojant NMPP ir eNMPP rezultatus pastebimas  pagrindinio ir aukštesniojo lygio rezultatų kilimas, sumažėjo mokinių, kurių darbai įvertinti nepatenkinamu lygiu:

Klasė

Lietuvių k. Skaitymas

 

 

2016-2017 m.m.

2017-2018 m.m.

2018-2019 m.m.

 

 

Pasiekimų lygiai (proc.)

Pasiekimų lygiai

Pasiekimų lygiai

 

Nepat.

Pagr

Aukš.

Nepat.

 Pagr.

Aukš.

Nepat.

Pagr.

Aukš.

4

28,00

30,40

13,00

5,50

40,00

14,50

2,60

42,10

21,10

6

0,00

40,40

7,70

3,90

47,10

19,60

0,00

63,30

20,40

8

3,80

32,70

5,80

2,00

42,90

14,30

 

 

 

Klasė

Lietuvių k. Rašymas

 

 

2016-2017 m.m.

2017-2018 m.m.

2018-2019 m.m.

 

 

Pasiekimų lygiai (proc.)

Pasiekimų lygiai

Pasiekimų lygiai

 

Nepat.

Pagr

Aukš.

Nepat.

 Pagr.

Aukš.

Nepat.

Pagr.

Aukš.

4

2,10

47,90

31,30

11,10

37,00

27,80

0,00

44,70

31,60

6

3,80

25,00

11,50

18,00

34,00

12,00

6,00

42,00

10,00

8

0,00

31,60

10,50

9,30

44,40

14,80

 

 

 

Klasė

Matematika

 

 

2016-2017 m.m.

2017-2018 m.m.

2018-2019 m.m.

 

 

Pasiekimų lygiai (proc.)

Pasiekimų lygiai

Pasiekimų lygiai

 

Nepat.

Pagr

Aukš.

Nepat.

 Pagr.

Aukš.

Nepat.

Pagr.

Aukš.

4

4,7

30,40,

16,30

0,00

60,00

27,30

0,00

48,60

27,00

6

0,00

40,40

12,00

2,00

59,20

4,10

2,20

56,50

13,00

8

3,80

30,90

9,10

7,50

22,60

1,90

4,50

31,80

43,20

 

Klasė

Pasaulio pažinimas ( gamtos mokslai)

 

 

2016-2017 m.m.

2017-2018 m.m.

2018-2019 m.m.

 

 

Pasiekimų lygiai (proc.)

Pasiekimų lygiai

Pasiekimų lygiai

 

Nepat.

Pagr

Aukš.

Nepat.

 Pagr.

Aukš.

Nepat.

Pagr.

Aukš.

4

0,00

63,80

23,40

0,00

53,70

29,60

5,30

52,60

42,10

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0,00

50,90

41,80

0,00

49,10

41,50

0,00

27,30

56,80

 

Atsižvelgiant į mokinių Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus, planuojant ugdymo procesą 2019–2020 mokslo metams, nutarta:

 1. 2–4 klasėse organizuoti konsultacines grupes lietuvių kalbai ir matematikai panaudojant ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamas valandas.
 2. 5–8 klasėse organizuoti lietuvių kalbos, matematikos, gamtos ir socialinių mokslų konsultacines grupes, panaudojant ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamas valandas.
 3. Visų dalykų pamokose skirti didesnį dėmesį mokinių raštingumo ugdymui (tuo tikslu panaudoti kaupiamojo vertinimo galimybes) ir mokinių skaitymo įgūdžių tobulinimui, teksto suvokimo formavimui.
 4. Ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus: mokyti formuluoti prielaidas, hipotezes, surasti reikalingą informaciją, vertinti savo bei kitų mokinių argumentų tinkamumą bei patikimumą, numatyti problemų sprendimo strategijas, jas patikrinti, taikyti.
 5. Tobulinti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją, diferencijuojant ir individualizuojant ugdymo procesą, nuosekliai tikslingai naudojant informacines komunikacines technologijas.

Geriausi 2018-2019 mokslo metų mokiniai 5-8 klasėse:

Nr.

Mokinys

Pažymių

Vidurkis

1

Kukė Rapolas

41

9,7800

2

Bruožytė Ema

37

9,7600

3

Vaičaitytė Barbora

47

9,7400

4

Mikalainytė Giedrė

38

9,6800

5

Skeltytė Justė

42

9,6700

6

Maciulevič Gustė

42

9,6400

7

Kuliešiūtė Gabrielė

58

9,4100

8

Krašauskas Titas

47

9,4000

9

Velavičiūtė Greta

48

9,4000

10

Brazys Paulius

53

9,3400

 

Atnaujinta: 2024-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.05 – 12.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50