Ugdymo(si) pasiekimai 2019-2020 m.m.

2019–2020 mokslo metų pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programų ugdymo plano įgyvendinimo analizė

2019-2020 mokslo metų ugdymo(si) suvestinė:

2019–2020 mokslo metus progimnazijoje pradėjo 401 mokiniai 18 komplektų, iš jų: pradinių klasių – 10 komplektų – 199 mokiniai, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies – 8 komplektuose – 202 mokiniai.

Didelis dėmesys, įgyvendinant ugdymo planą, buvo skiriamas asmeninei mokinio ūgčiai, mokymosi rezultatų pokyčio pamatavimui. Pradinių klasių mokytojos pildė rezultatų suvestines, jas analizavo su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais), stebėjo kiekvieno mokinio ugdymosi ūgtį. 5–8 klasių mokiniai pildė asmens pažangos (lūkesčių ir rezultatų) bei refleksijos lenteles, pasiekimus aptarė su dalykų mokytojais, klasių auklėtojais, tėvais (globėjais, rūpintojais). Patys mokiniai, dalykų mokytojai ir klasių auklėtojai matavo ugdymosi ūgtį (buvo lyginami trimestrų rezultatai). Mokinių pažangos rodikliai aptarti Mokytojų tarybos posėdžiuose.

Siekiant, kad mokinių pasiekimų galutiniai vertinimai būtų kuo geresni, buvo vedami ir aptariami signalinių trimestrų rezultatai su mokiniais, jų tėvais bei dalykų mokytojais. Taip pat  žemų mokymosi pasiekimų mokinių tėvai buvo kviečiami į pokalbius su administracija, siekiant geresnio rezultato.

Lyginant trijų mokslo metų metinius mokinių pasiekimų rezultatus nustatyta, kad pažangumo rezultatai 2019–2020 m. m. nukrito, tačiau ypatingai pakilo mokymosi kokybės rezultatai 2019–2020 m. m.:

 

Klasė

Pažangumas (proc.)

 

2017–2018 m. m.

2018–2019 m. m.

Pokytis

2019–2020 m. m.

 

Pokytis

 

1–4

96,06

98,40

+ 2,34

97,81

- 0,59

5–8

97,57

97,58

+ 0,01

89,56

- 8,02

1–8

96,82

97,99

+ 1,17

93,69

- 3,96

 

Klasė

Kokybė (proc.)

 

2017–2018 m. m.

2018–2019 m. m.

Pokytis

2019–2020 m. m.

 

Pokytis

 

1–4

64,03

64,70

+ 0,67

66,22

+ 1,52

5–8

38,83

45,89

+ 7,06

47,37

+ 1,48

1–8

51,34

55,30

+ 3,96

56,80

+ 1,50

 

Pokytį kokybiniuose rodikliuose padėjo pasiekti skirtos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti valandos, nuolatiniai ryšiai su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokiniais, reflektuojant mokymo(si) procesą, pažangą ir pasiekimus, laiku aiškinantis ir šalinant mokymosi nesėkmių priežastis, tobulinant formuojamąjį vertinimą bei įsivertinimą, skatinant mokinius motyvuotai siekti pažangos.

Atsižvelgiant į tai, kad mokiniams būtina papildoma pagalba mokantis, veikė 2–8 klasių mokiniams įvairios konsultacinės grupės, teikiant didelį dėmesį ne tik lietuvių kalbai, anglų kalbai, matematikai, bet ir gabių mokinių ugdymui bei gamtamoksliniams ir socialiniams tyrimams.

Nuosekli integruota būtinoji pagalba buvo teikiama mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Mokslo metus baigė 35 specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai. Iš jų 23 ugdomi pagal pritaikytas programas, 10 – pagal individualizuotas programas, 2 mokiniai turintys fizinę negalią. Dauguma specialiųjų poreikių mokinių padarė asmeninę pažangą. Sėkmingai įgyvendinti pritaikytas bei individualizuotas programas padėjo gerai organizuotas komandinis darbas, kvalifikuota specialioji pedagoginė, socialinė bei mokytojų pagalba, mokytojų ir specialiųjų  poreikių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimas.

Gabiems mokiniams buvo sudarytos sąlygos gilinti mokomųjų dalykų žinias, stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis, plėtoti individualius saviraiškos gebėjimus. Jie buvo skatinami dalyvauti įvairiuose konkursuose, sportinėse varžybose, ugdytis pažinimo, komunikavimo, iniciatyvumo, kūrybingumo bei asmenines kompetencijas.

Šiais mokslo metais dėl šalyje paskelbto karantino neįvyko daug konkursų, olimpiadų ir projektų. Tačiau, įvykdyti skatino mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą, ugdė  gebėjimą dirbti komandoje, skatino mokinių kūrybiškumą, gerino ir populiarino mokinių skaitymą ir raštingumą.

2019–2020 m. m. progimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo „Olympi“, konkurse „Lietuvos istorijos žinovas“, Konstitucijos egzamine 2019, respublikiniame piešinių konkurse „Pasieniečiai  –Lietuvos Valstybės sienos sargyboje“ (II vieta), etnokultūrinio projekto „Mūsų lobynai 2020“,

mokinių, gebančių kalbėti tarmiškai, respublikinėse varžytuvėse (III vieta), respublikiniame eilėraščių konkurse „Meilės žodžiai mamai“ 5–8 kl. (I vieta), respublikiniame piešinių konkurse  Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtiems Pasaulio Lietuvių metams paminėti viena mokinė tapo laureate, Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1–4 klasių dailyraščio konkurse „Mano dailus raštas puošia Lietuvos vardą“ laimėta po vieną I, II ir III vietas, rajoninėje technologijų olimpiadoje (II vieta), Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių anglų kalbos konkurse „Aš, tu ir Lietuva!“ (III vieta), Vilkaviškio dekanato religinės literatūros skaitovų konkurse „Verba mea auribus percipe, domine“ 2 mokiniai tapo laureatais, Vilkaviškio rajono savivaldybės mokinių dainos užsienio kalba konkurse-festivalyje tapome lauteatais, Vilkaviškio r. Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje vykusiame skaitovų konkurse „Gyvenimas – daina žiogelio“, skirtame prisiminti poetę Salomėją Nėrį, iškovota I vieta, zoninėse mokinių žaidynių kvadrato (gim. 2007 m. ir jaunesnių) mergaičių varžybose iškovota I vieta, Vilkaviškio r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuotame konkurse „Mano patarimai draugui – kodėl verta gyventi?“ iškovota I vieta.

Teigiamos įtakos pradinių klasių mokinių užimtumui, socialumui ir ugdymosi rezultatams turėjo gerai organizuota pailgintos darbo dienos grupės veikla.

2019–2021 mokslo metų veiklos prioritetai:

1. Siekti mokinių ugdymo(si) kokybės, orientuotos į mokinio ugdymosi ūgtį telkiant progimnazijos bendruomenę atsakomybei už pasiektus rezultatus.

2. Palaikyti modernią ir saugią ugdymo(si) aplinką, plėtojant ugdymo aplinkų modernizavimą, tobulinant mokytojų profesines kompetencijas ir gerinant mokinių ugdymosi motyvaciją.

 

Atnaujinta: 2024-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.55 – 10.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50